فهرست

محتوای نقد فیلم

فیلم ارفاق

فیلم ارفاق با صحنه یک کلاس درس معمولی شروع می¬¬شود. با قصه تکراری نمره و تجدیدی و مردودی. کلاس درسی که ماجراهایی عجیب را در زیر پوست خود دارد. امتیاز فیلم ارفاق قصه¬گویی خوب آن است. هیچ صحنه¬ی اضافه ای ...
×