فهرست

آثار دومین رویداد
معلم تمدن‌ساز

دو اثر برگزیده اول

معلم هویت ساز

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم هویت‌ساز

اثر هنرمند: هانیه هادیان

ای معلم تو یادمان دادی دست در دست هم دهیم تا میهنمان را کنیم آباد

شناسنامه اثر

عنوان اثر: ای معلم تو یادمان دادی…

اثر هنرمند: نعیمه فاضلی

دو اثر برگزیده دوم

بر مدار معلم

شناسنامه اثر

عنوان اثر: بر مدار معلم

اثر هنرمند: رضا سالاری

معلم درس زندگی می‌دهد

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم درس زندگی می‌دهد

اثر هنرمند: مهران محمدپوران

آثار برگزیده سوم

معلمی شغل انبیاست

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلمی شغل انبیاست

اثر هنرمندان: فاطمه تسلیمی و منصوره حضوربخش

معلم هویت ساز

شناسنامه اثر

عنوان اثر: هویت ساز

اثر هنرمند: سیدعلی حسینی

معلم هویت ساز

شناسنامه اثر

عنوان اثر: هویت ساز

اثر هنرمند: سیدعلی حسینی

معلم هویت ساز

شناسنامه اثر

عنوان اثر: هویت ساز

اثر هنرمند: سیدعلی حسینی

معلم هویت ساز

شناسنامه اثر

عنوان اثر: هویت ساز

اثر هنرمند: سیدعلی حسینی

سایر آثار

معلم بزرگ جمع بزرگان

شناسنامه اثر

عنوان اثر: بزرگ جمع بزرگان

اثر هنرمند: هادی همتی

معلم راه زندگی را نشان می دهد

شناسنامه اثر

عنوان اثر: راه، نشان

اثر هنرمند: امیررضا گرجی

دانش آموز سرمایه ایران

شناسنامه اثر

عنوان اثر: سرمایه‌های ایران

اثر هنرمند: محمدجواد رضوانی

تعلیم و تربیت عبادت است

شناسنامه اثر

عنوان اثر: تعلیم و تربیت عبادت است

اثر هنرمند: محمدصادق پیمانی

معلم روشنی راه

شناسنامه اثر

عنوان اثر: ای روشنی راه

اثر هنرمند: امیرحسین شاهین

معلم راهنمای پیشرفت دانش آموز

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم راهنمای پیشرفت

اثر هنرمندان: امیرحسین دوستی و امیرحسین صیدی

علم، معلم، سجاده دانش

شناسنامه اثر

عنوان اثر: سجاده دانش

اثر هنرمند: متین عسگری

معلمی شغل انبیاست

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلمی شغل انبیاست

اثر هنرمند: محسن کاظمی

شهید مطهری روز معلم

شناسنامه اثر

عنوان اثر: مفتخریم به این افتخار

اثر هنرمند: احسان محرمی

قاب یادگاری معلم

شناسنامه اثر

عنوان اثر: قاب یادگاری

اثر هنرمند: زینب بالاخانه‌چی

شهیدان معلم اند

شناسنامه اثر

عنوان اثر: شهیدان معلم اند

اثر هنرمند: علی مجیری

معلم سردار سپاه پیشرفت کشور

شناسنامه اثر

عنوان اثر: سردار سپاه پیشرفت

اثر هنرمند: مهدی پیمانی

4اثر زیر مناسب جهت استفاده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌های فرهنگیان

معلم خوب باید خاطره بسازه

شناسنامه اثر

عنوان اثر: ممنون که خاطره میسازی

اثر هنرمند: محمدامین اکبری

معلم خوب باید تبیین گر خوبی باشه

شناسنامه اثر

عنوان اثر: ممنون که تبیین میکنی

اثر هنرمند: محمدامین اکبری

معلم خوب باید کاربردی درس بده

شناسنامه اثر

عنوان اثر: ممنون که کاربردی درس میدی

اثر هنرمند: محمدامین اکبری

معلم خوب باید شیرین درس بده

شناسنامه اثر

عنوان اثر: ممنون که شیرین درس میدی

اثر هنرمند: محمدامین اکبری

ادامه آثار

معلم مدرسه مشق مقاومت

شناسنامه اثر

عنوان اثر: مشق مقاومت

اثر هنرمند: فاطمه خدابخشی

معلم شعله ماندگار

شناسنامه اثر

عنوان اثر: شعله ماندگار

اثر هنرمند: امیرحسین شاهین

شهیدان معلم اند

شناسنامه اثر

عنوان اثر: شهیدان معلم اند

اثر هنرمند: ناصر زارعین

معلم مقاومت

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم مقاومت

اثر هنرمندان: نرجس سادات بکائی و مهران محمدپوران

تعلیم و تعلم عبادت است

شناسنامه اثر

عنوان اثر: تعلیم و تعلم عبادت است

اثر هنرمند: حسین مستأجران

معلم چراغ راه هدایت

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم چراغ هدایت

اثر هنرمند: مهدی پیمانی

معلم علمدار نقش تراز اول در جامعه

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم علمدار

اثر هنرمند: محمدصادق پیمانی

درس امروز دانش فردا

شناسنامه اثر

عنوان اثر: درس امروز، دانش فردا

اثر هنرمند: علیرضا قاسم‌‎پور

معلمی شغل انبیاست

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلمی شغل انبیاست

اثر هنرمند: ناصر زارعین

معلم روشنی راه

شناسنامه اثر

عنوان اثر: روشنی راه

اثر هنرمند: ریحانه ابراهیمی

معلم تمدن ساز

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم تمدن ساز

اثر هنرمند: حسین مستأجران

مهر معلم

شناسنامه اثر

عنوان اثر: مِهر معلم

اثر هنرمند: محمدامین ربیعی

شهیدان معلم اند

شناسنامه اثر

عنوان اثر: شهیدان معلم اند

اثر هنرمند: ناصر زارعین

معلم راه قدس را آموخت

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم راه قدس را آموخت

اثر هنرمند: ریحانه ابراهیمی

تعلیم و تعلم عبادت است

شناسنامه اثر

عنوان اثر: تعلیم و تعلم عبادت است

اثر هنرمند: حسین مستأجران

معلم علیه بدی ها

شناسنامه اثر

عنوان اثر: علیه بدی‌ها

اثر هنرمند: 

معلمی شغل انبیاست

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلمی شغل انبیاست

اثر هنرمند: ناصر زارعین

مدرسه کانون دنیای آینده

شناسنامه اثر

عنوان اثر: مدرسه کانون دنیای آینده

اثر هنرمند: مرتضی حاج باقری

آتنا حیدری

شناسنامه اثر

عنوان اثر: 

اثر هنرمند: آتنا حیدری

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم سازنده دنیا

اثر هنرمند: ناصر زارعین

معلم تمدن ساز

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم تمدن ساز

اثر هنرمند: محمدمبین نبوی

معلمان پایه ریز تمدن نوین اسلامی

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلمان پایه ریز تمدن نوین اسلامی

اثر هنرمند: فاطمه حیدرپور

معلم آموزگار

شناسنامه اثر

عنوان اثر: سایه امن

اثر هنرمند: زینب بالاخانه‌چی

×