فهرست

سه اثر برگزیده اول

پوستر معلم تمدن ساز اثر هنرمند صالح کوشکی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وی‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم تمدن ساز

اثر هنرمند: صالح کوشکی

سه اثر برگزیده اول

پوستر معلم اثر هنرمند زهرا سادات نورانی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم تمدن ساز

اثر هنرمند: سیده زهرا نورانی

پوستر معلم نور هدایت را می تاباند؛ اثر هنرمند هانیه فراست تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم نور هدایت را می تاباند

اثر هنرمند: هانیه فراست

چهار اثر برگزیده دوم

پوستر معلم هدایتگر به سوی الله اثر هنرمند مهدی جهانبخش، تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وی‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم هدایتگر به سوی الله

اثر هنرمند: مهدی جهانبخش

پوستر در عرصه تعلیم و تربیت جنگی برپاست، اثر هنرمند علی بهنام فرد تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: در عرصه تعلیم و تربیت جنگی برپاست!

اثر هنرمند: علی بهنام فرد

پوستر معلم شکوفاگر روح‌ها، اثر هنرمند زاهده معینی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم شکوفاگر روح‌ها

اثر هنرمند: زاهده معینی

پوستر نعلیم و تربیت عبادت است، اثر هنرمند محمد اسلامپور تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: تعلیم و تربیت عبادت است

اثر هنرمند: محمد اسلامپور

سایر آثار

پوستر معلمان افسران سپاه پیشرفت کشور، اثر هنرمند سینا شهرتی، تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: افسران پیشرفت کشور

اثر هنرمند: سینا شهرتی

پوستر معلمی شغل انبیاست، اثر هنرمند مسعود پورزارعی، تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلمی شغل انبیاست

اثر هنرمند: مسعود پورزارعی

پوستر معلمان، افسران سپاه پیشرفت کشور، اثر هنرمند سعید تهرانی پویا تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: افسران سپاه پیشرفت کشور

اثر هنرمند: سعید تهرانی پویا

پوستر معلم پایه ریز تمدن نوین اسلامی، اثر هنرمندان سعید تهرانی پویا و زهراسادات نورانی، تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلمان پایه‌ریز تمدن نوین اسلامی هستند

اثر هنرمندان: سعید تهرانی پویا و سیده زهرا نورانی

پوستر معلم امید روشن، اثر هنرمند هانیه فراست تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم، امید روشن آینده

اثر هنرمند: هانیه فراست

پوستر نعلیم و تعلم عبادت است، اثر هنرمند مسعود پورزارعی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: تعلیم و تعلم عبادت است

اثر هنرمند: مسعود پورزارعی

نوشتار شهید مرتضی مطهری، اثر هنرمند مهدی جهانبخش تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: نوشتار شهید مرتضی مطهری

اثر هنرمند: مهدی جهانبخش

پوستر معلم تراش گر؛ اثر هنرمند محمدطاهر جبرئیلی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم تراش‌گر

اثر هنرمند: محمدطاهر جبرئیلی آذر

پوستر مدرسه هویت ساز، اثر هنرمند محمدرضا شهری تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: مدرسه هویت ساز

اثر هنرمند: محمدرضا شهری

پوستر معلم افسر سپاه پیشرفت کشور، اثر هنرمند مهدی جهانبخش تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم، افسر سپاه پیشرفت کشور

اثر هنرمند: مهدی جهانبخش

پوستر معلم، شمع بشریت، اثر هنرمند ایمان مغروری، تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم، شمع بشریت

اثر هنرمند: ایمان مغروری

پوستر معلمان نور علم و معرفت را به دل ها می تابانند، اثر هنرمند ناصر زارعین، تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلمان، تابنده نور علم و معرفت

اثر هنرمند: ناصر زارعین

پوستر قلم معلمان(عالمان) برتر از خون شهیدان؛ اثر هنرمند ایمان مغروری تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: قلم عالمان برتر از خون شهیدان

اثر هنرمند: ایمان مغروری

پوستر معلم واسطه علم، اثر هنرمندان یسنا صفایی و مهدی جهانبخش، تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم، واسطه علم

اثر هنرمندان: مهدی جهانبخش و یسنا صفایی

پوستر معلم تمدن ساز؛ اثر هنرمند صالح کوشکی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم تمدن ساز

اثر هنرمند: صالح کوشکی

پوستر معلم، راهنمای حقیقت است، اثر هنرمندان محمدامین اکبری و علی خواجه پور، تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم، راهنمای حقیقت

اثر هنرمندان: محمدامین اکبری و علی خواجه‌پور

پوستر معلم تمدن ساز؛ اثر هنرمند صالح کوشکی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم تمدن ساز

اثر هنرمند: صالح کوشکی

پوستر تعلیم و تربیت عبادت است، اثر هنرمند محمدامین اکبری تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: تعلیم و تربیت عبادت است

اثر هنرمند: محمدامین اکبری

پوستر معلم کلید بهره برداری از گنجینه ها، اثر هنرمند ناصر معینی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: معلم کلید بهره برداری از گنجینه ها

اثر هنرمند: ناصر زارعین

پوستر معلم، قطار پیشرفت، اثر هنرمند سیدعلی ترابی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: قطار پیشرفت کشور

اثر هنرمند: سیدعلی ترابی

پوستر معلم، قطار پیشرفت، اثر هنرمند سیدعلی ترابی تولید شده در رویداد معلم تمدن ساز؛ فایل با کیفیت را می‌توانید از وب‌سایت هما دانلود کنید.

شناسنامه اثر

عنوان اثر: قطار پیشرفت کشور

اثر هنرمند: سیدعلی ترابی

×